Adatvédelmi nyilatkozat

A Humusz Szövetség (Humusz), mint a www.humusz.hu, a www.rekrea.hu, a www.nullahulladek.hu, a www.komposztalj.hu, a www.piromania.info és a www.tulsokcucc.hu honlapok üzemeltetője ezúton tájékoztatja a portál látogatóit, hogy a személyes adatok kezelése során messzemenőkig figyelemmel van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, (a továbbiakban: Avtv.) adatvédelmi rendelkezéseire.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes adatok kezelésének módjáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, illetőleg ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1.    Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Humusz Szövetség (címe: 1111 Budapest, Saru u. 11. , a továbbiakban: adatkezelő)

2.    A kezelt adatok

a) A portál látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül az egyes letöltött oldalak neve, időpontja, bejelentkezett felhasználó esetén a felhasználó azonosítója.

b) Az üzenőfal használatához és a portálon meghirdetett internetes szavazáshoz szükséges regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.

c) Hírleveleinkre (Heti hírlevél, Saláta hírlevél, Lakossági előadásaink hírlevele) való feliratkozáshoz kötelezően kérjük a családi és utónév, valamint az e-mail cím megadását.

d) A felhasználó a regisztrációt követően a 2. a) és b) eseteiben megadhatja családi és utónevét is. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó számítógépének adataival.

3.    Az adatkezelés célja

a) A 2. a) pontban meghatározott adatok felvételének kizárólagos célja látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.
b) A 2. b) és c) pontokban megjelölt adatokat a rendszer a felhasználó jogosultságainak azonosításához használja.

c) A 2. c) pontban gyűjtött adatokat a 2008. évi XLVIII. trv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 6.§ (2) szerint kötelezően kérendő hozzájárulási nyilatkozat érdekében kérjük.

d) Az adatkezelő az a), b) és c) pontban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


4.    Az adatkezelés időtartama

a)    A 2. b) és c) pontokban megjelölt regisztrációs adatok a felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

5.    Az adatokhoz hozzáférők köre

a) A 2. a)–c) pontokban meghatározott adatokhoz az oldalak adminisztrátorai férhetnek hozzá.
b) A megadott e-mail cím csak az elfelejtett belépési jelszó kiküldésére használhatja fel a az adminisztrátor.
c) Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő minden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

6.    Adatbiztonság

Az adatok védett szerverszobában, saját szerverek winchesterein tárolódnak. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

7.    A felhasználók jogai

a)    A 2. a) pontban megjelölt adatok automatikusan rögződnek, a többi személyes adat megadásáról a felhasználók önkéntesen döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.
b)    Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg a személyes adatokat. Tájékoztatás a humusz@humusz.hu e-mail címen kérhető. A tájékoztatást az adatkezelő csak az Avtv. 16. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg.
c)    Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után az adatlapon van lehetőség.
d)    A felhasználók kérhetik adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését a b) pontban megjelölt e-mail címen lehet kérni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül minden adat, mely a felhasználóhoz kötődik.

8.    Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható.

a) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

b) Az érintett kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefon: (1) 475 7186
Telefax: (1) 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu